Noves ciutadanies

Acollida noves ciutadanies 

A través del Programa municipal d’Acollida es pretén afavorir la plena incorporació a la societat de la població nouvinguda immigrada, procurant afavorir la superació i el reequilibri d’aquelles mancances que puguin dificultar la igualtat d’oportunitats i el ple desenvolupament personal i familiar, és per tot això que cal poder abordar aspectes com: l’accés normalitzat a la informació i al conjunt de recursos i serveis del sistema de Benestar Social; al coneixement i domini lingüístic; a la participació dins el teixit social, polític i econòmic; a la igualtat i seguretat jurídica; la no discriminació per raó d’origen, pertinença a grup ètnic o religiós, etc.

Així mateix i a nivell del conjunt de la societat cal treballar per l’aprofundiment de la convivència i la cohesió social,  la lluita contra la exclusió, i la defensa dels valors de la interculturalitat , que son alhora uns dels principals  principis inspiradors del Programa des de la seva creació.

L’assentament de ciutadans-nes d’origen estranger a casa nostra –sobretot- al llarg de les dues darreres dècades, ha suposat un canvi fonamental en molts aspectes de la nostra societat, tant pel que respecte a la necessària adequació de recursos i serveis;  l’increment de la diversitat cultural; les aportacions de mà d’obra i necessitats formatives i d’integració laboral; rejoveniment de la població, i moltes altres situacions i reptes a abordar

Els processos inicials d’arribada  i els posteriors d’assentament i d’integració, s’han de plantejar amb una perspectiva  a mig termini, amb grans variabilitats segons les situacions personals, de l’entorn i la societat, de les polítiques públiques, fins assolir la plena ciutadania amb igualtat de drets i deures.

Adreça: Programa d’Acollida, Ctra. de Vic, 16, 1r. (Edifici Els Infants- Serveis a les persones)

Telèfon: 93 875 24 84

Correu electrònic: novaciutadania@ajmanresa.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Consell comarcal del Bages 

Descripció de l’Àrea

El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració és una iniciativa promoguda l’any 1.999 per l’Òrgan Tècnic d’Immigració, adscrit al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. A partir de 2003, la gestió d’aquest Pla va ser assumida pel Consell Comarcal del Bages.

El Pla té com a finalitat darrera, potenciar les actuacions que facilitin una millor incorporació de les persones d’origen immigrant, a la vida social de la comarca, mitjançant la coordinació amb les diverses administracions i entitats del territori.

Les línies d’actuació del Pla es divideixen en tres grans àmbits:

  • Promoció Integral d’Acollida
  • Promoció de la igualtat d’oportunitats
  • Promoció de l’acomodació
I es concreten en les accions següents:

Observatori de dades

Análisis quantitatiu i qualitatiu de les dades padronals de la comarca

Assessorament en polítiques migratòries

Punt d’informació i coordinació dels aspectes més rellevants en relació a l’actualitat dels processos migratoris dirigit a tècnics, polítics i a la ciutadania.

Servei de Traducció oral i escrit

Coordinació de la Borsa de traductors i interprets per tal de facilitar l’acces a serveis d’urgència d’atenció social

Activitats de formació

Coordinació de sessions formatives per a tècnics i professionals en relació a la situació migratoria de la comarca i les novetats legislatives, i les eines facilitadores d’acollida, acomodació i convivència.

Activitats de sensibilització

Tallers i accions dirigides a la ciutadania per trencar amb rumors, estereotips i potenciar l’acollida i integració.

Contacte:

Tel: 93 693 03 68
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: immigracio@ccbages.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

 

Departament de Benestar Social i Familia