Què és ?

Què és una cooperativa?

Una cooperativa, és una empresa formada per persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Una cooperativa es constitueix amb un mínim de tres socis o sòcies que hauran de realitzar l’activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa. Hi ha excepcions: les cooperatives de consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau tenen altres requisits en quant al nombre mínim de persones sòcies.Les cooperatives catalanes es regeixen per la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

RECURSO ECONOMIA SOCIAL

Principis i valors del cooperativisme

Els valors cooperatius

Les cooperatives estan basades en els valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

Els principis cooperatius

Aquests valors són posats en pràctica a través dels principis cooperatius, les pautes mitjançant les quals els cooperativistes desenvolupen les seves empreses cooperatives

1r. Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2n. Gestió democràtica per part dels socis

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures (una persona, un vot)  i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3r. Participació econòmica dels socis

Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Per ser soci d’una cooperativa cal realitzar una aportació de capital. Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament de la mateixa  cooperativa, per tal d’assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Una altra part, s’ha de destinar a la formació dels membres de la cooperativa i al suport a altres cooperatives. Aquestes reserves són de propietat col·lectiva, és a dir, no distribuïbles entre els/les cooperativistes. Finalment, una part dels excedents obtinguts es pot destinar a compensar la participació de les persones sòcies en l’activitat cooperativa.

4t. Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions autònomes d’autoajuda gestionades pels seus socis. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part dels seus socis i mantinguin l’autonomia cooperativa.

5è. Educació, formació i informació

Les cooperatives han de destinar una part dels seus excedents a la formació de les persones membres de la cooperativa, per tal d’assegurar que totes elles entenen bé la complexitat i riquesa de les cooperatives i tenen les habilitats necessàries per a dur a terme les seves responsabilitats amb eficàcia. Les cooperatives se senten responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.

6è. Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional.

7è. Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i ecològic,  mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

 

Classes de cooperatives

La llei de cooperatives (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives,art.92) classifica les cooperatives en les classes següents:

Cooperatives agràries
Associació de persones, físiques o jurídiques, titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, amb la finalitat de realitzar activitats i serveis empresarials encaminats a la millora de les explotacions dels socis, com també de la població agrària i del desenvolupament del món rural. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 93).
Cooperatives marítimes, fluvials i lacustres
Associació de persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions dedicades a activitats pesqueres, que tenen per objecte tot tipus d’activitats i operacions encaminades a la millora econòmica i tècnica tant de les explotacions dels socis, com dels membres del seu entorn social. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 96).
Cooperatives d’assegurances
Aquestes cooperatives exerceixen l’activitat asseguradora d’acord amb la legislació sectorial vigent. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 97).
Cooperatives de consumidors i d’usuaris
Associació de persones sòcies, amb un mínim comprès entre 50 i 300 en funció del nombre d’habitants de la població on es porti a terme la major part de l’activitat, que tenen per objectiu primordial el lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe dels socis i els seus familiars, i el desenvolupament de les activitats necessàries per a l’increment de la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i dels usuaris. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.98 ).
Cooperatives de crèdit
Associació de persones fisiques o jurídiques que té per objecte satisfer les necessitats de finançament i potenciació dels estalvis dels socis respectius i també de terceres persones. Per a poder constituir-se i funcionar, han de complir la normativa sectorial dictada per les autoritats econòmiques. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 106).
Cooperatives d’ensenyament
Associació de pares i de mares, d’alumnat o de persones que el representen legalment, i de personal docent. En el cas que només s’associïn pares i mares o alumnat seran aplicables les normes establertes per a les cooperatives de consum, excepte pel que fa al nombre mínim de socis. En el cas que només s’associï personal docent, s’apliquen les normes de treball associat. La finalitat d’aquesta cooperativa és de procurar o d’organitzar qualsevol mena d’activitat escolar o docent, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística, esportiva o d’altres, i també prestar serveis que facilitin l’activitat docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport o els serveis de cuina, entre altres. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.105).
Cooperatives d’habitatges
Associació de persones físiques o jurídiques que té per objectiu procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries als seus socis, organitzar-ne l’ús dels elements comuns i regular-ne l’administració, la conservació i la millora. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.106)
Cooperatives sanitàries
Agrupa les cooperatives d’assegurances l’activitat empresarial de la qual consisteix a cobrir riscos relatius a la salut dels socis o dels assegurats i dels seus beneficiaris. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.112)
Cooperatives de serveis
Associació de persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte propi, amb la finalitat de comprar subministraments, serveis o emprendre operacions destinades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de les explotacions dels seus socis. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.113)
Cooperatives de treball associat
Associació de, 3 persones físiques com a mínim, amb la finalitat de produir béns o serveis per a tercers i millorar les condicions econòmiques i de treball dels associats. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 114)
Cooperatives mixtes
Compleixen finalitats pròpies de diverses classes de cooperatives i unifiquen les diverses activitats en una sola cooperativa de primer grau. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.119)

Què és una societat laboral?

Les societats laborals són societats de caràcter mercantil en què la majoria del capital social (més del 50%) ha de pertànyer a les persones treballadores. Requereix un mínim de tres socis, dos dels quals han de ser-ne treballadors/es.

Existeixen 2 classes de societats laborals: les societats anònimes laborals (SAL) i les societats limitades laborals (SLL).

Els trets comuns de les dues modalitats són principalment que la majoria de capital social ha de pertànyer als socis treballadors (la relació laborals dels quals ha de ser per temps indefinit) i que cap soci pot tenir accions (SAL) o participacions (SLL) que representin més de la tercera part del capital social.

Com a trets diferencials podem destacar que les SLL tenen el règim jurídic de les Societats de Responsabilitat Limitada amb les especialitats pròpies de la Llei de Societats Laborals, mentre que el règim jurídic de les SAL pertany al de les Societats Anònimes  amb les especialitats pròpies de la Llei de Societats Laborals. Per una altra banda, el capital social mínim de les SLL és de 3.000€, 100% subscrit i desemborsat, mentre que el capital social mínim de les SAL és de 60.000€, desemborsat el 25% en el moment de la constitució.

 Formularis i models per a constituir una cooperativa

 Coop expres; Si voleu crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d’una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del procediment Coop Express. Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s’han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya.

 Llei de cooperatives

Textos d’economia cooperativista

 

Font; Economia cooperativa recursos Gencat